Σελίδα 1 από 1

testcase generator για ΠΔΠ---32

Δημοσιεύτηκε: Τρί Νοέμ 05, 2019 10:51 pm
από xdv

Κώδικας: Επιλογή όλων

var i,j,n,m,k:integer;
    count:longint;
    f:text;
begin
count:=2019;
n:=3;m:=4;
assign(f,'erasmus.in')   ;
rewrite(f);
writeln(f,n,' ',m);
for i:=1 to n do begin
        write(f,1+count mod 100);
        count:=count+1;
        if i<n then write(f,' ');
        end;
writeln(f);
for i:=1 to m do begin
    k:=1+count mod 10  ;
  write(f,1+count mod 20000,' ',k,' ');
  for j:=1 to k do begin
         write(f,1+count mod n);
         count:=count+1;
         if j<k then write(f,' ');
         end;
  writeln(f);
  end;

close(f);
end.
το παραπάνω πρόγραμμα είναι γραμμένο σε Pascal και αν το τρέξετε θα πάρετε ένα αρχείο της μορφής:

Κώδικας: Επιλογή όλων

3 4
20 21 22
2023 3 1 2 3
2026 6 1 2 3 1 2 3
2032 2 1 2
2034 4 3 1 2 3
φυσικά μπορείτε να αλλάξετε τα n και m αλλά προσοχή να μην ξεπεράσετε τα όρια που είναι 1000 και 10000 αντίστοιχα.